PROGRAMY RZĄDOWE NA ROK 2021/2023

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 1 września 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″ skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2021-2022 zostanie przyznanych 578 stypendiów.

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023″skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 kontynuują naukę w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2021-2022 zostanie przyznanych 680 stypendiów.

Powyższe programy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 piętro V, pok. 513, 537, 538, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459 oraz 81 44 16 709.

Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl z zakładki Stypendia należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie od 1 do 22 września 2021 r. 

Zarząd Województwa Lubelskiego

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie stypendium

w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

w ramach programu stypendialnego:

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,

matematyki lub przedsiębiorczości.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami klas VII i VIII szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)

oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria.

Program zakłada przyznanie 578 stypendiów
na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej
www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami
Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

·  przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

·  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

·  osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Projekt realizowany w ramach Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 12 Osi priorytetowej Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarząd Województwa Lubelskiego

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie stypendium

w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

w ramach programu stypendialnego:

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023″

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych lub z przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022

kontynuują naukę w szkołach zawodowych tj:
szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych lub szkołach artystycznych
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)

oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria.

Program zakłada przyznanie 680 stypendiów
na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej
www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami
Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

·  przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

·  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

·  osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Pomoc materialna

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny,
 • wyprawka szkolna.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • wyróżnienia Prezydenta Miasta.

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

Stypendium szkolne

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  528zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

4. Formularze konieczne do złożenia wniosku są dostępne do pobrania na stronie Urzędu Miasta.

5. Termin składania  wniosków – do 15 września każdego roku.

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie

Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających),

i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na:
 2. wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
 3. niosek dyrektora szkoły.
  Do wniosku należy dołączyć:
  –– w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;
  – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
 4. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:
 5. w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 6. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

Zasiłek szkolny przyznawany jest bez względu na kryterium dochodowe.

Formularze konieczne do złożenia wniosku (takie same jak w przypadku stypendium szkolnego)są dostępne do pobrania na stronie Urzędu Miasta.

Rządowy programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 73/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom

objętym „Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” w 2021 roku, tak jak w ubiegłym, wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 mogą być składane przez rodziców ucznia/pełnoletniego ucznia, do dyrektora szkoły w terminie do dnia 4 września 2021 roku . Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze). Średnia ocen do uzyskania stypendium za wyniki w nauce przyjęta przez Radę Pedagogiczną VII Liceum Ogólnokształcącego to, co najmniej 4, 75 oraz bardzo dobra lub wzorowa ocena zachowania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta

W Lublinie od wielu lat funkcjonuje miejski program, którego celem jest promowanie najlepszych uczniów, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz turniejach zawodowych.

Zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniowie osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz w ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich otrzymują, w zależności od osiągniętych wyników:

 • dyplom Prezydenta Miasta Lublin i nagrodę książkową,
 • stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania ww. wyróżnień znajdują się w załączonych poniżej uchwałach: