Pomoc materialna

Pomoc materialna

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Stypendium szkolne:

może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Lublin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto .

Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne.

Druki wniosków wraz z załącznikami rodzice mogą pobierać w pok. 15 na parterze i 48 na pierwszym piętrze.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub obu formach jednocześnie. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie (nie ma kryterium dochodowego). Informacje i druki wniosków wraz z załącznikami rodzice mogą pobierać w pok. 15 na parterze i pok. 48 na pierwszym piętrze. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Obiady

Uczniowie, w których rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 684 zł, mogą ubiegać się o bezpłatne obiady w stołówce szkolnej. Aby otrzymać, ww. pomoc, należy zwrócić się do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia (http://www.mopr.lublin.pl – zakładka: Gdzie się udać; tel. 81 466 53 00). We wszystkich sytuacjach pedagodzy służą pomocą (gabinet 15 i 48). W szczególnych przypadkach rodzic może zwrócić się z prośbą o pomoc w formie bezpłatnych obiadów do Dyrektora Szkoły. Podanie z uzasadnieniem należy złożyć u wychowawcy klasy.

Wyprawka szkolna

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wartość pomocy dla ucznia liceum ogólnokształcącego nie może przekroczyć kwoty 445 zł.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych realizowana jest na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia albo nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druki wniosków są do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego – pok. 48.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze). Średnia ocen do uzyskania stypendium za wyniki w nauce przyjęta przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 11 w roku szkolnym 2012/2013 to, co najmniej 4,5 oraz bardzo dobra lub wzorowa ocena zachowania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta

W Lublinie od wielu lat funkcjonuje miejski program, którego celem jest promowanie najlepszych uczniów, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz turniejach zawodowych.

Zachodzące zewnętrzne zmiany prawa powodowały zmiany regulacji miejskich (zaistniała np. konieczność rezygnacji ze stypendiów Prezydenta Miasta Lublin za wysokie wyniki w nauce, gdyż ten rodzaj stypendiów został ustawowo przypisany dyrektorom szkół). Aktualnie obowiązuje uchwała nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (ze zm.)

Na mocy tej uchwały uczniowie osiągający sukcesy w konkursach i olimpiadach otrzymują nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy Prezydenta Miasta Lublin, zaś ci, którzy mają również odpowiednio wysokie wyniki nauczania i zachowania (albo tytuł laureata na szczeblu krajowym) otrzymują jednorazowe stypendia. Szkoły, których uczniowie legitymują się największą liczbą sukcesów otrzymują bardzo cenione w środowisku Puchary Prezydenta Miasta Lublin.

Ponadto po każdym semestrze roku szkolnego uczniowie z najwyższą frekwencją lub najwyższą średnią ocen mogą korzystać z bezpłatnych szafek indywidualnych.