Projekt "Otwarci na sukces" realizowany jest przez Zespół Szkół nr 11 w Lublinie, w skład którego wchodzą VII LO im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum nr 12. Działania w ramach Projektu realizowane będą w okresie od czerwca 2017 r. do czerwca 2019 r. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie, u 220 uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 11, poziomu wiedzy, a także kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych z zakresu posługiwania się językami obcymi.

Cel główny projektu osiągnięty będzie poprzez określone działania związane z:

● realizacją autorskich programów zajęć pozalekcyjnych (indywidualnych i grupowych) skorelowanych z zakresem podstawy programowej nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego), przyczyniających się do rozwoju:
- kompetencji kluczowych na rynku pracy (informatycznych (ICT), matematyczno-przyrodniczych, języków obcych),
- właściwych postaw zawodowych (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa);

● uzupełnieniem/podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli Liceum i Gimnazjum w zakresach takich dziedzin jak:
- ICT,
- oligofrenopedagogika;

● doposażeniem pracowni:
- przedmiotów przyrodniczych na potrzeby, m.in. zajęć eksperymentalnych,
- ICT;

● realizacją rozszerzonej formy doradztwa edukacyjno-zawodowego, psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów ZS11.

Efektami realizacji powyższych działań są następujące rezultaty:

● 220 uczniów/uczennic weźmie udział w pozalekcyjnych zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, z czego 85% (188 osób) podniesie poziom swoich kompetencji w tym zakresie;

● 32 nauczycieli zostanie przeszkolonych z zakresu ICT oraz zrealizuje studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, z czego minimum 30 osób podniesie poziom kompetencji w powyższych dziedzinach lub/i uzyska stosowne kwalifikacje;

● szkolne pracownie przyrodnicze/ICT zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

● uczniowie/uczennice szkoły zostaną objęci dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-zawodowym.