Pomoc materialna

UWAGA!!!!!

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH

W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″ skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2022-2023 zostanie przyznanych 579 stypendiów.

Wymieniony programy współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów (81)44 16 713, (81)44 16 716, (81)47 81 459 lub za pośrednictwem skrzynki
e-mail:
stypendia_rpo@lubelskie.pl

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 należy składać w terminie od 1 do 16 września 2022 r.

Pomoc materialna

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny,
 • wyprawka szkolna.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • wyróżnienia Prezydenta Miasta.

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

STYPENDIUM SZKOLNE

Procedura: Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioskodawca: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium. Termin składania wniosków: do 15 września danego roku szkolnego, zaś w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Kryteria przyznania świadczenia: zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin, bycie uczniem/słuchaczem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Okres przyznania świadczenia: nie krócej niż na miesiąc i nie dłużej niż na 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie dłużej niż na 9 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 ze zm.) oraz uchwała nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2014 roku poz. 2572)

Tryb przyznania świadczenia: Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Lublin w trybie decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku: w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin – aplikacja „Stypendia” , lub szkoła, do której uczęszcza uczeń.

System obsługi procedury stypendiów socjalnych znajduje się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu  System przeznaczony jest do składania wniosków do procedury stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin.

ZASIŁEK SZKOLNY

Procedura: Pomoc materialna o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny, przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wnioskodawca: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium. Termin składania wniosków: w terminie 2 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego.

Kryteria przyznania świadczenia: zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin, bycie uczniem/słuchaczem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się z powodu zaistnienia zdarzenia losowego w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.

Okres przyznania świadczenia: świadczenie jednorazowe.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2021.1915 ze zm.) oraz uchwała nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 roku poz. 2572).

Tryb przyznania świadczenia: Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Lublin w trybie decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku: w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin – aplikacja „Stypendia” , lub szkoła, do której uczęszcza uczeń.

System obsługi procedury stypendiów socjalnych znajduje się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu  System przeznaczony jest do składania wniosków do procedury stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

ROK SZKOLNY 2022/2023

1. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

do kwoty 225 zł:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023

do kwoty 390 zł:

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

 • w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
 • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
 • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 445 zł:

            dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością     intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,     w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa           wyżej,             uczęszczających:

 •  w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Zasady udzielania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.).

Termin składania wniosków – do dnia 4 września danego roku szkolnego odpowiednio w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.  ustalony został zarządzeniem nr 73/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

 Akt prawny:

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022  (Dz.U.2020. 1227).

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze). Średnia ocen do uzyskania stypendium za wyniki w nauce przyjęta przez Radę Pedagogiczną VII Liceum Ogólnokształcącego to, co najmniej 4, 75 oraz bardzo dobra lub wzorowa ocena zachowania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta

W Lublinie od wielu lat funkcjonuje miejski program, którego celem jest promowanie najlepszych uczniów, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz turniejach zawodowych.

Zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniowie osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz w ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich otrzymują, w zależności od osiągniętych wyników:

 • dyplom Prezydenta Miasta Lublin i nagrodę książkową,
 • stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania ww. wyróżnień znajdują się w załączonych poniżej uchwałach: