Deklaracja dostępności

DEKLARACJA   DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

VII  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Marii  Konopnickiej  w  Lublinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo7.lublin.eu

ul. Farbiarska 8
20-107 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.12.2023 r.

Strona internetowa VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 18.09.2017 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 12.12.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest specjalista – Dawid Duda, dawid.duda@lo7.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon 81-532-65-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Duda, dawid.duda@lo7.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-532-65-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Adres – ul. Farbiarska 8 , 20-107 Lublin
  2. Wejście główne – po schodach z poręczą, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, rozsuwane drzwi główne. Przy wejściu po lewej znajduje się portiernia, gdzie następuje weryfikacja celowości wejścia osób na teren budynku i ewentualne skierowanie do odpowiedniego miejsca. Po prawej stronie korytarza  znajduje się sekretariat szkoły.
  3. Wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach jest możliwy po podjeździe.
  4. Osoby niepełnosprawne mają dostęp tylko do parteru, z powodu braku windy.
  5. Szkoła posiada 2 kondygnacje dostępne za pomocą 1 klatki  schodowej. Windy szkoła nie posiada.
  6. Parking szkolny dostępny jest dla osób niepełnosprawnych wyjątkowo (ograniczona ilość miejsc) po uprzednim osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu do sekretariatu szkoły.
  7. Szkoła dopuszcza wstęp osób z psem asystującym.
  8. Szkoła  ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu z sekretariatem. W szkole zatrudniony jest nauczyciel posiadający znajomość języka migowego i jest tłumaczem języka migowego.
  9. Wszelkie inne informacje udziela sekretariat szkoły osobiście lub telefonicznie 81-532-65-12

Koordynatorzy dostępności

Dawid Duda, dawid.duda@lo7.lublin.eu