Ubezpieczenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

Szanowni Rodzice!

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

W związku z powyższym każdy rodzic może indywidualnie (we własnym zakresie) ubezpieczyć swoje dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Pozostawiamy Rodzicom niezależność i dobrowolność w wyborze ubezpieczenia.