Komunikat dla maturzystów

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych opublikowanymi przez MEN, CKE i GIS informujemy, że:

 • Zdający egzamin maturalny powinni stawić się do szkoły na godzinę przed egzaminem.  Zdający nie powinni gromadzić się przed budynkiem szkoły, należy zachować bezpieczną odległość 2 m.
 • Maturzyści 7. LO wchodzą na teren szkoły wejściem głównym pojedynczo, z zachowaniem bezpiecznych odstępów, co najmniej 1,5 m.
 • Przed wejściem do szkoły zdający obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąkznajdującego się przy wejściu.
 • Zdający udają się bezpośrednio na pierwsze piętro, do sal nr 42 i nr 41, w których zajmują miejsca według listy.
 • Sala nr 40 pełni w razie potrzeby funkcję szatni. Tam zdający w przezroczystej, jednorazowej torbie foliowej powinni pozostawić nakrycie wierzchnie. Do szatni należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 • Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby zdające egzamin z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca, przez zdających. 
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 • Zdający powinien mieć dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, telefonów komórkowych i
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (z czarnym tuszem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła zapewnia słowniki na egzamin z j. polskiego i wybrane wzory matematyczne.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Zdający może przynieść własną małą butelkę z wodą.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, wychodzi do toalety i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, przed skorzystaniem z niego należy zdezynfekować ręce, korzystając z dozownika z płynem dezynfekcyjnym.
 • Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.
 • Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.